De juridiske portene for eksperimentell genterapi på befolkningen åpnes

Med hastevedtak skal genteknologiloven nå endres. Høringsnotatet sendes ut i fellesferien med 3 ukers frist. Lovverket står i veien for genteknologisk industri, WHO, Solberg-regjeringen, og Bill Gates. Vi går inn i siste akt av de juridiske pandemiforberedelsene; den norske befolkningen skal bli genterapeutiske forsøkskaniner.

Regjeringen går nå inn for å endre genteknologiloven slik at befolkningen kan bli gjenstand for eksperimenter med såkalte GMO legemidler og vaksiner. Denne type terapi er helt ny og har tidligere ikke vært forsøkt i profylaktisk hensikt på mennesker, utover enkeltstående eksperimenter i nåtid relatert til covid-19 vaksiner. Forskning har vært preget av hastverk og skjer ikke i henhold til ordinære forskningsprotokoller.

Lovendringen kommer i kjølvannet av den sparsommelig belyste endringen av bioteknologiloven i månedsskiftet mai-juni 2020. Hensikten bak disse justeringene var å flytte de juridiske aspektene omkring profylaktiske genteknologiske vaksiner, slik at de ble tilhørende innunder legemiddellovens område til fordel for bioteknologiloven. Den reelle betydningen for befolkningen er blant annet at staten ikke lengre trenger skriftlig samtykke fra pasientene når de mottar slik behandling. Hvilket igjen har betydning for pandemivaksinering der man finner at slik terapi kan rettes mot befolkningen med tvang under den ordinære smittevernloven, såframt overnasjonale organer som WHO fremholder at en sykdom kan klassifiseres som en pandemi. En definisjon som for øyeblikket er preget av omfattende svakheter da den ikke tar hensyn til sykdommens alvorlighetsgrad, en endring WHO foretok i forbindelse med svineinfluensaen. Professor Jan Helge Solbakk gikk kraftig ut mot WHO i 2010, etter at det ble avslørt at organet opererte svært korrupt og med nære bånd til farmasøytisk industri.

Tvilsomme faglige vurderinger av WHO-eksperter betalt av farmasøytisk industri og skyhøy fortjeneste på tamiflu og svineinfluensa-vaksine er noe av det som avsløres i rapportene.

WHOs troverdighet ligger i grus. Jeg var en av de skarpeste kritikerne av pandemi-beredskapen i fjor, men dette er mye verre enn jeg hadde fryktet, sier Jan Helge Solbakk til forskning.no.

Endring av genteknologiloven relatert til covid-19

På samme måte som bioteknologiloven er genteknologiloven utarbeidet for å beskytte befolkningen. I Norge har man fram til nå hatt strenge regler omkring dette forskningsområdet. GMO mat har så langt vært forbudt, i hensikt av å beskytte befolkningen mot eventuelle skadevirkninger. Gjentatte dyreforsøk har belyst hvordan denne type ernæring innebærer helserisiko.

Nå ønsker altså regjeringen å foreta et kvantesprang, hvor man åpner opp for at mennesket i seg selv skal kunne bli injisert med genmodifiserte organismer.

28.7.2020 la den norske regjeringen fram et høringsnotat med ønske om å endre gentenologiloven. Ordlyden i forslaget lyder som følger:

§ 1. Forordning (EU) nr. 2020/1043

EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 20 (forordning (EU) nr. 2020/1043) om gjennomføring av klinisk utprøving med og utlevering av humane legemidler, som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av coronavirussykdom, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II og protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.»

I lovforslaget argumenteres det for at Norge ikke vil få aktuelle medikamenter fra WHO dersom man ikke stiller befolkningens helse til disposisjon for industriens eksperimenter. Forestillingen om at man må fremvise velvillighet og konformitet overfor de overnasjonale organene og industrien synes å være grunnlaget for en slik orientering fra myndighetens side:

Tilgangen til nye og lovende legemidler og vaksiner mot covid-19 sikres i først rekke gjennom deltakelse i kliniske studier. Dette er blant annet tilfelle for legemidlet Remdesivir, som Norge får tilgang til gjennom deltakelse i WHOs Solidarity studie. Videre vil nye legemidler og vaksiner i all hovedsak først plasseres på markedet i verdensdelene hvor de kliniske studiene er gjennomført. Derfor er det viktig for Europa å tiltrekke seg kliniske studier. 

Den faktiske ordlyden belager seg altså på en trussel hvor bortfall av medisinsk assistanse presenteres som et argument. Man kan naturlig nok sette store spørsmålstegn ved etikken i en slike formuleringer fra det Bill Gates sponsede og korrupsjonsanklagede organet WHO. Spesielt blir dette forsterket av at man ikke har noen kunnskap omkring konsekvensene av et tilsvarende storskala genterapeutisk eksperiment på menneskeheten.

Den videre argumentasjonen belager seg på at Norge skal harmonere med EU og deres lovverk omkring genmodifikasjon. Det samme argumentet ble brukt da bioteknologiloven ble endret i vår. Selv om begrepet “harmonisere” synes slitesterkt på et mer emosjonelt plan, har det ingen relevans som argument i helsepolitiske spørsmål, aller minst der konsekvensene kan berøre det humane genom.

Dersom våre politikere ønsker å harmonere med EU av «terapeutiske» politiske hensyn i spørsmål som omhandler genetisk manipulasjon, kan det synes som om de ikke har forstått at man allerede har gjennomført to folkeavstemninger, i negativ favør av ønsket om overnasjonal styring.

Et tredje argument som trekkes fram er at vi aldri tidligere har stått i en tilsvarende situasjon som denne angivelige pandemien. Da må man spørre seg hvilken situasjon dette er? Man finner ingen overdødelighet globalt, heller ikke i Sverige som håndterte epidemien uten lockdown. Et svært bredt spekter av leger og epidemiologer kan etter hvert avkrefte at vi snakker om et virus med høy dødelighet. Tall viser at covid-19 ikke er farligere enn influensa og at flertallet av de som dør har kort forventet levetid i utgangspunktet, enten form av alder eller alvorlig underliggende sykdom. Dersom man sammenligner med influensa skal man tillegg kalkulere inn at det vaksineres mot sesonginfluensa.

Amerikanske leger forteller om opp mot 100% vellykket behandling med zink, hydroxyklorokin og antibiotika, selv hos eldre og tungt disponerte pasienter. Tyske leger går ut og forteller at man ikke har noen pandemi og at de nye vaksinene innebærer stor risiko.  Epidemiologene river seg i håret og sier at myndigheten håndterer situasjonen feil. Den etter hvert store mengden fagfolk som etterspør fornuften bak pandemihåndteringen er en tydelig bevitnelse på at hverken de eller befolkningen får innsikt i de faktiske politiske forholdene. Hemmelighetskremmeriet er lite annet enn et hån.

Hva sier vi ja til ved å godta endringer av genteknologiloven?

De nye genterapeutiske vaksinene har til hensikt å innpode fremmed genmateriale fra virus inn i kroppene våre. Det finnes ulike varianter av slike vaksiner. Noen tar sikte på å gjøre cellene våre til virus-proteinfabrikker i form av dannelse av antigen. Disse vaksinene er kjent som DNA og mRNA vaksiner. Flere av vaksinene som ligger best an i pandemivaksine-kappløpet er nettopp slike vaksiner. Fellesnevneren for disse vaksinene er det genterapeutiske aspektet samt at kroppen vil fungere som en vedvarende antigenfabrikk over tid. Vanlige vaksiner fungerer ved at man injiserer et antigen i form av deler av en inaktivert mikrobe.

Den forventede “levetiden” til disse vaksinen synes nokså uklar. Kan man risikere at kroppens celler fortsette å produsere antigen i uker, måneder eller år etter at injeksjon? Hvordan vil dette påvirke immunforsvaret?

Slike spørsmål vil ikke kunne besvares før det har gått flere år. Det er vanskelig å forestille seg at dette eksperimentelle kvantespranget i medisinens historie er foretatt på rasjonelt grunnlag, og ikke i affekt.

Lege og psykiater Dr Andrew Kaufman redegjør for tematikken omkring genteknologiske vaksiner og har latt seg intervjuet omkring farene ved denne type vaksineteknologi. Intervjuet viser til gjentatte forskningsartikler relatert til tematikken.

Virus vektor vaksine

Ved siden av mRNA og DNA vaksiner har man såkalt vektorvaksiner, hvor et ordinært forkjølelsesvirus blir genmanipulert slik at de inneholder gensekvenser fra deler av coronaviruset. I denne sammenhengen blir altså mennesket bærer av en genmodifisert organisme og dens RNA.

Fra tidligere har man brukt slik teknologi for å produsere antigen i laboratorier. Forskjellen er at man nå injiserer den genmodifiserte organismer inn i kroppen. Fordi dette er virus, betyr det at man bringer den genmodifiserte organismen inn i menneskecellen hvor produksjonen av protein vil finne sted gjennom menneskecellens mekanismer. Dette er således manipulasjon av cellen på tilsvarende nivå som de andre genterapeutiske vaksinene.

Astrazeneca`s vaksine faller innenfor den beskrevne kategorien. Den er utviklet ved å sette gensekvenser av spikeproteinet fra covid-19 inn i et adenovirus fra sjimpanse. Flere europeiske land har allerede bestilt vaksinen som en følge av langtkomne kliniske studier. Allerede før man visste om den var virksom bestilte Europa 400 millioner doser.

Ser man på høringsnotatets ordlyd i form av begrepet “genmodifiserte organismer” taler dette for at det er en slik vaksine befolkningen skal eksponeres for kommende høst/vinter.

mRNA-vaksine

Den hyppigst omtalte vaksinen heter mRNA, og er møtt med krass kritikk fra faglig hold. RNA er genmateriale på lik linje med DNA, forskjellen innebærer at DNA er et dobbeltkjedet molekyl, mens RNA består av en enkelt kjede. Mange virus, slik som covid 19 er såkalte RNA virus.

Ved bruk av denne teknologien setter man fremmed RNA inn i humane celler. Hensikten med denne vaksinen er at immunforsvaret skal gjenkjenne det såkalte spikeproteinet hos coronaviruset. Dette skjer ved at menneskecellen manipuleres til å produsere proteinsekvenser fra viruset.

Det CEPI finansierte selskapet Moderna var denne våren tidlig ute med å teste sin mRNA vaksine. Det viste seg raskt at 20% av forsøkspersonen som hadde mottatt høyere doser ble skadelidende i form av kraftigere bivirkninger. Situasjonen ble belyst av den kjente advokaten Robert F Kennedy Jr

Moderna chose Haydon for the study because of his robust good health. He was among the 15 volunteers in the high dose group. Within 45 days, three of these—a shocking 20%—experienced “serious” adverse events according to Moderna’s press release meaning they required hospitalization or medical intervention. Less than 12 hours after vaccination, Hayden suffered muscle aches, vomiting, spiked a 103.2 degree fever and lost consciousness. His girlfriend caught him as he fell. His Moderna trial supervisor instructed Haydon to call 911 and described him as being the “sickest in his life”. Moderna let Haydon believe the illness was just a sad coincidence unrelated to the jab. Moderna never told Haydon he was suffering an Adverse Event.

 DNA-vaksinen

Den siste av de genteknologiske vaksinene kalles DNA vaksine. Selve vaksinen settes i kombinasjon med et strømstøt som åpner cellemembranene ved å gjøre den ustabil. Faren for mutagene effekter er til stede ved denne vaksineteknologien. Det fremmede DNA`et føres helt inn i kjernen av cellen hvor det kan oppstå sammenblanding med humant genmateriale. Det blir også angitt fare for vedvarende inflammasjonsprosesser. Vaksinen har blitt diskutert i langt mindre grad enn mRNA vaksinen, mulig grunnet større risiko for skader på genene. En av aktørene som satser på denne typen vaksine er skandaleselskapet Novartis.

Makkverk av føleri

Regjeringens høringsnotat om saken bærer preg av at regjeringens jurister fortsatt er ute i ferie. Fremstillingen framstår imbesil og man kan mistenke at forfatteren hverken innehar korrekt karakter eller forståelse for oppgaven. Argumentasjonen er bygget opp omkring føleri og ugyldige argumentasjon, ikke minst fremstår graden av ettergivenhet overfor WHO`s trusler ettertrykkelig bekymringsverdig.

Skal politikerne virkelig godta at Norge som har bidratt med flerfoldige milliarder i forskningsmidler behandles stemoderlig av WHO og Bill Gates – og derav presses til å eksperimentere genteknologisk på egen befolkning ved å haste-endre genteknologiloven – et juridisk bidrag fra tidligere tiders forutseende politikere utformet nettopp for å unngå slike situasjoner.

Når Gates og WHO sier «Hopp!» så hopper Erna Solberg? I så fall gjenstår det bare så se hvor høyt Erna hopper før trampolinen sprekker.

VIA DENNE LINKEN KAN MAN SENDE INN HØRINGSSVAR:

 

Forfatter: Omnium Rerum Principia Parva Sunt 

Photo by National Institutes of Health (NIH)

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.