Siste sjanse til å si nei til eksperimentelle GMO-vaksiner.

Det er utrolig viktig at flest mulig protesterer på haste-høringsforslaget fra regjeringen av 28.7.2020, med frist 18.08.20 GMO-legemidler til behandling av Covid-19. Dette kan gjøres i skriftlig form på stortingets hjemmeside. Husk siste frist, 18.8.2020. Videre er det viktig at alle i tillegg, sender kopi av sine høringssvar til ansvarlige politikere, i dette tilfellet, de som sitter i komiteene  Energi og Miljø samt Helse og Omsorg. Linkene fører til politikernes egne mailadresser. Send høringssvaret til samtlige.

Høringsforslagets kjerne befatter seg med regjeringens ønske om å kunne behandle befolkningen med eksperimentelle, ikke godkjente, genmodifiserte organismer i form av profylaktiske GMO-vaksiner. Man har ingen erfaring med slike vaksiner på mennesker i forkant av Covid-19-situasjonen.

Utdrag fra høring: “Kort høring  – forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19” av 28.7.2020.

Artikkel 3 presiserer myndighetenes mulighet til å tillate utlevering og bruk av legemidler uten en markedsføringstillatelse, ved særlig medisinsk behov, nød- og/eller krisesituasjone. Slik som covid-19-pandemien, under såkalt godkjenningsfritak, folkehelsehensyn og «compassionate use». Dette kan gjøres uten tillatelse etter GMO-direktivene. Bestemmelsen i artikkel 3 gjelder ikke ved tilvirkning av legemidler.

I norsk og europeisk sammenheng godkjente man for første gang en slik vaksine til oppdrettslaks i 2017. Erfaringsgrunnlaget er derfor syltynt.

Regjeringen har arbeidet målrettet og i høyt tempo siden 17.12.2019 for å åpne lovverket for bruk av slike vaksiner. Innledningsvis i form av å unnta profylaktiske GMO-vaksiner fra regulering under bioteknologiloven. Denne lovendringen ble vedtatt 4.6.2020.

Deretter fulgte et høringsforslag i forhold til endring av genteknologiloven utformet 11.5.2020. Denne endringen tar sikte på å definere profylaktiske GMO-vaksiner ut av genteknologiloven for å gi legemiddelselskapene raskere behandling av søknader for genteknologiske vaksiner, blant annet etter anbefalinger fra legemiddelverket. Man kan stille spørsmålstegn ved hvem sine interesser legemiddelverket ivaretar? Folket eller industrien? Dette forslaget hadde første høring 5.8.2020. Mange bekymrede mennesker og grupper sendte inn private høringssvar.

Som man ser av utdraget fra haste-høringen av 28.7.2020, ønsker regjeringen å tilrettelegge for at befolkningen skal kunne behandles med eksperimentelle GMO-vaksiner og -legemidler, samt delta i eksperimenter for denne type produkter.

Dersom høringsforslaget går igjennom, betyr det at befolkningen kan behandles med GMO-vaksiner med hjemmel i tvangsparagrafer under smittevernloven, dersom smittesituasjonen skulle tilspisse seg. Dessverre er det en høyst reell situasjon, da man erfaringsmessig har registrert hvordan myndighetene handler i affekt og med stor grad av hemmelighold overfor befolkningen.  Som et forsterkende forhold har man den løse juridiske kanonen “Koronaloven”. Dersom høringsforslaget av 11.5.2020 blir tatt til følge blir denne typen GMO-vaksiner definisjonsmessig tatt ut av sin kontekst og sine juridiske rammer. Det betyr at befolkningen verken vil være beskyttet av bioteknologiloven eller genteknologiloven dersom norske politikere på ny går i affekt.

Utdrag fra smittevernloven:

§ 3-8.Vaksinering og immunisering av befolkningen

Departementet skal fastlegge et nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer. Kommunen skal tilby befolkningen dette programmet.

Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift, bestemme at personer som ikke er vaksinert

a) må oppholde seg innenfor bestemte områder,

b) skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, f.eks. i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler,

c) må ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens nærmere bestemmelse.

Når det ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering etter andre ledd og tiltak etter tredje ledd.

Preben Aavitsland har lekket informasjon om at helsedirektoratet i lukkede møter har diskutert sitt ønske om å åpne for tvangsvaksinering av befolkningen:

«Overlege Preben Aavitsland kalte Helsedirektoratets holdning til lovverket, en utfordring og fryktet at direktoratet kunne åpne for tvangsvaksinering, viser interne dokumenter fra Folkehelseinstituttet»

Det er også viktig å presisere at slike avkortede prosesser med haste høringer er i strid med genteknologilovens paragraf 13, som lyder som følger:

§ 13.Offentlig høring

Ved saker som krever godkjenning etter denne loven, kan godkjenningsmyndigheten bestemme at det skal gjennomføres en offentlig høring. Det skal alltid gjennomføres offentlig høring i saker som gjelder godkjenning av søknad om utsetting av genmodifiserte organismer. Høring skal holdes i god tid før søknaden blir avgjort. Høringsprosessen må gjennomføres på en måte som sikrer at allmennheten, og i særlig grad berørte interessegrupper, får tilgang til relevant informasjon og gis en reell mulighet til å komme med synspunkter og kommentarer i saken. Beslutningen om at offentlig høring skal holdes, skal kunngjøres.

Som man ser brukes begrepet “utsetting” av genmodifiserte organismer. Høringsforslaget kommer derfor også i konflikt med paragraf 9 og 10 i genteknologiloven.

§ 9. Definisjon

Med utsetting forstås enhver framstilling og bruk av genmodifiserte organismer som ikke regnes som innesluttet bruk etter § 5.

Som en utsetting etter loven regnes bl.a.:

a) utsetting av genmodifiserte organismer i forskningsøyemed (feltforsøk)

 b) utsetting av genmodifiserte organismer i næringsøyemed, til opprenskningsformål, o.l.

 c) bruk av genmodifiserte organismer i veksthus, akvakulturinnretning, dyrestaller o.l., med mindre slike er godkjent for innesluttet bruk som en  del av et godkjent laboratorium eller annet anlegg

 d) rutineutslipp av genmodifiserte organismer fra innesluttet bruk

 e) deponering av avfall som inneholder levende genmodifiserte organismer

 f) omsetning av et produkt som består av eller som inneholder genmodifiserte organismer

 g) import av genmodifiserte organismer

 h) transport av genmodifiserte organismer

 i) eksport.

§ 10. Krav om godkjenning

Utsetting av genmodifiserte organismer kan bare skje etter godkjenning av Kongen. Utsetting som nevnt i § 9 bokstav a, b, c og f skal som hovedregel bare kunne skje trinnvis. Et produkt kan ikke godkjennes for omsetning før det er tilfredsstillende utprøvd i naturmiljøer som vil bli berørt av den planlagte bruk. Det kreves ikke godkjenning av annen utsetting av et produkt som er godkjent for omsetning etter denne bestemmelsen.

Utsetting av genmodifiserte organismer kan bare godkjennes når det ikke foreligger fare for miljø- og helsemessige skadevirkninger. Ved avgjørelsen skal det dessuten legges vesentlig vekt på om utsettingen har samfunnsmessig nytteverdi og er egnet til å fremme en bærekraftig utvikling.

Kongen kan ved forskrift bestemme at utsetting som nevnt i § 9 bokstav g og h kan skje uten forutgående godkjenning, når nærmere fastsatte vilkår er oppfylt, f.eks. vilkår om særskilt emballasje og merking av produkter. Det kan bestemmes at slik utsetting i stedet skal være meldepliktig.

 

Ønsker man å stoppe dette høringsforslaget, så må man handle nå!

Det vil også i løpet av kort tid foreligge et lengre høringssvar utformet som et åpent brev publisert på nettet.


Det anbefales at man setter seg godt inn i tematikken. I sin enkleste form kan et høringssvar for eksempel utformes slik:

Jeg anser det som risikabelt og lite gjennomtenkt at regjeringen nå ønsker å omgå premisser nedfelt i genteknologiloven, slik at befolkningen kan motta eksperimentelle og ikke godkjente legemidler og vaksiner basert på genmodifiserte organismer. Til dette er det generelle erfaringsgrunnlaget for tynt. Dette spesielt med tanke på at man for første gang godkjente en DNA-vaksine til oppdrettslaks for det norske og europeiske markedet i 2017. Dette ifølge høringsnotat med forslag om endring av genteknologiloven av 5.11.2020.

Kilde:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-endringer-i-genteknologiloven/id2701165/

Solide kilder oppgir at DNA-vaksiner kan medføre fare for integrering av fremmed genmateriale i humant DNA.

«Risk of integrate into the host genome and lead to other diseases»

Kilde:https://www.creative-biolabs.com/vaccine/viral-vector-vaccine-design.htm

På side 3 i Modernas katalog blir det forklart tydelig hvordan DNA vaksinen kan nå humant DNA, ved at det fremmede DNA`et penetrer sitt materiale helt inn i cellens kjerne.

Kilde:https://www.modernatx.com/sites/default/files/RNA_Vaccines_White_Paper_Moderna_050317_v8_4.pdf?fbclid=IwAR3zaIbQ4VkPDYp-kSkJ_AUvPSouV4nUHR0xogxt78TX3mNoMDlU2rD97cw

Jeg referer på generelt grunnlag til dette punktet i høringsbrevet:

Artikkel 3 presiserer myndighetenes mulighet til å tillate utlevering og bruk av legemidler uten en markedsføringstillatelse ved særlig medisinsk behov og nød- og/eller krisesituasjoner, slik som covid-19-pandemien, under såkalt godkjenningsfritak, folkehelsehensyn og «compassionate use». Dette kan gjøres uten tillatelse etter GMO-direktivene. Bestemmelsen i artikkel 3 gjelder ikke ved tilvirkning av legemidler.

Høringsforslaget er også i strid med § 9, 10, 13 i genteknologiloven.

Med hilsen

Forfatter:

Magna Servitus Est Magna Fortuna

En kommentar om “Siste sjanse til å si nei til eksperimentelle GMO-vaksiner.”

  1. Er i mot en hver for genemanepulerende vaksiner, sier nei til lovforslaget.
    Høringsforslaget er også i strid med § 9, 10, 13 i genteknologiloven.
    Våre gener trenges ikke å forandres.

    Svar

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.