Category: Religion

Sosialt entreprenørskap: Sammen om de nye og bedre løsningene? 0

Sosialt entreprenørskap: Sammen om de nye og bedre løsningene?

«Ideen bak brukerinvolvering både innen forskning og utvikling er at man må slippe flere stemmer til, ha en vilje til å eksperimentere, feile, lære av erfaringene og anerkjenne ulike typer kompetanser og kunnskap. Det særlige bidraget fra brukerne er at mennesker som selv har vært i en vanskelig situasjon og kjent på konsekvensene av motgang og nederlag, besitter erfaringskunnskap som kan brukes for å oppnå samfunnsinnovasjon.

På samme måten kan også sosialt entreprenørskap innebære myndiggjørende prosesser – empowerment – og det kan fasilitere for en syntese mellom fag, politikk og erfaring. Entreprenørskap og innovasjon er ord som forbindes med vekst og verdiskaping. Sosialt entreprenørskap blir å forstå som en viktig faktor for sosial verdiskaping,» skriver Hilde Dalen og Sidsel Terese Natland i dette gjesteblogginnlegget. Les mer under «les mer.»

Ammerudhjemmet: Byrådet vil ha anbud 0

Ammerudhjemmet: Byrådet vil ha anbud

Byrådet er mer katolske enn paven hva gjelder anbudsregime, og nå kan Bymisjonens planer for Ammerudhjemmet ryke.

Frelsesarmeen hadde i sin tid offensive planer for det daværende Ensjøtunet sykehjem, men det borgerlige byrådet skuslet bort muligheten til å realisere planene. Frelsesarmeen drifter derfor ikke lenger sykehjem i Oslo, og mangfoldet er blitt mindre.

Kirkens Bymisjon har planer for å rive det nåværende Ammeudhjemmet, som har gammel og inneffektiv bygningsmasse. De vil rive og erstatte det med en nytt og større bygg med 140 plasser, dagsenter og kulturhus. Men byrådet er ikke villig til å gi Bymisjonen de nødvendige avtaler som sikrer prosjektet. De vil ha det hele ut på anbudstorget.

Resultatet av et slikt anbudshysteri kan bli at Oslos eldre – på sikt – mister Ammerudhjemmet. Verbalt snakker det sittende byråd, og bystyreflertallet, alltid om betydningen av mangfold og de ideelle organisasjoners tilstedeværelse på helse-, omsorgs- og sosialsektoren. De ideelle sykehjemsdriftere trenger mer enn godord og hederspriser. Men gang etter gang erfarer vi at ord er en ting, men i handlinger opptrer de annerledes. År for år reduseres mangfoldet.

Marka: JA til aktiviteter som hører hjemme der – NEI til aktivitetssone 0

Marka: JA til aktiviteter som hører hjemme der – NEI til aktivitetssone

«Jeg oppfatter det slik at byrådet i praksis ønsker å opprette anlegg i Marka som egentlig hører hjemme i boligområdene. ”Urbant friluftsliv” er betegnelsen byrådet setter på disse aktivitetene og det kan se ut til at en ønsker å frigjøre arealer i boligområdene til andre formål enn idrett og lek ved å flytte disse ut i Marka.

Jeg kan ikke skjønne at barn skal skysses ut i skogen for å skate eller spille ball. Jeg tror at de fleste omsorgpersoner ønsker at barn og unge skal være i nærmiljøet og holde på med aktiviteter som naturlig hører hjemme der og ikke flere hundre meter inn i skogen. Tilrettelegging for fotball, volleyball, klatring og buldring på vegg hører hjemme i byggesonen.

Jeg er redd for at en ved opprettelse av aktivitetssoner med tilhørende anlegg, også bygninger, på lengre sikt vil fremme nye forslag om å ta slike anlegg ut av Marka fordi en har behov for å utvide disse. På lengre sikt vil en se en praksis der den bynære Marka, hundremeterskogen, spises opp, bit for bit,» skriver SV-er og Marka-aktivist Bente Lise Dagenborg som dagens gjesteblogger. Les mer under «les mer.»

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.